Çevre Politikamız

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“RHG Enertürk”) olarak yenilenebilir enerji sektöründe lider bir kuruluş olma vizyonumuzla yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, yatırım sürecinden başlayıp operasyon boyunca devam eden tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik stratejimiz, taahhütlerimiz ve hedeflerimiz çerçevesinde, ölçülebilir hedefler belirleyerek çevresel etkimizi en aza indirmeyi amaçlamaktayız. Tüm faaliyetlerimiz, yatırımlarımız ve operasyonumuzda, tedarik zincirimiz ve alt yüklenicilerimizle beraber çevresel etkimizi düzenli olarak ölçerek, çevre yönetimimiz için performansımızı geliştirmeyi, yerel kanunlara ve ilgili diğer yükümlülüklere tam uyumu Çevre Politikamızın temeli olarak kabul etmekteyiz.

 

Çevre yönetimimizin performansını objektiflik ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak tüm ilgili tarafların dikkatine sunuyoruz.

 

Bu politika çerçevesinde;

·     İlgili çevre mevzuatı, yasa, yönetmeliklerle ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin gereksinimlerini karşılamayı,

·     Çevre performansının izlenmesi, ölçülmesi ve denetlenmesi için sürdürülebilirlik hedeflerimizden de hareketle hedefler belirlemeyi, hedefler için planlama yaparak ilgili hedeflere ulaşmayı,

·     Çevresel etkimizi en aza indirmek için sürdürülebilirlik stratejimiz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve yerel planlamalar doğrultusunda başta emisyon azaltım hedefleri olmak üzere performans göstergeleri belirleyerek, yılda en az bir defa olmak üzere düzenli olarak çevresel etkimizi ölçmeyi ve bunu yıllık olarak kamuoyuna duyurmayı,

·     Çalışanlarımıza ve tüm ilgili taraflara yönelik olarak çevrenin korunmasına, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına ve çevre kurallarımıza uyulmasına ilişkin farkındalık faaliyetleri, eğitim ve seminerler düzenlemeyi,

·     İklim değişikliğiyle mücadele için enerji tüketimlerinin ve emisyon hesaplamalarının düzenli olarak yapılmasını; enerji verimliliği ve emisyon azaltımı için önlemler almayı,

·     Su yönetimi performansınızı iyileştirmeyi, su tüketiminin ve atık su miktarının azaltılmasını,

·     Sıfır atık prensiplerini benimsemeyi, atık üretimini en alt seviyeye indirmeyi ve döngüsellik için aktif olarak çalışmayı,

·     Kaçınılamayan atıkların öncelikli olarak kaynağında ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini,

·     Kaynak verimliliği konusunda iyileştirme sağlamayı,

·     Faaliyet bölgelerimizde ekosistemin, habitatın ve biyoçeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı,

·     Hedeflerimize ulaşma yolunda mevcut en iyi, çevre dostu ve enerji verimliliğini önemseyen üretim tekniklerine ve teknolojilerine yer vermeyi,

·     Tedarikçi seçimimizde ve satın almalarımızda çevresel etkileri de gözetmeyi, tedarikçilerimizin çevresel etkilerini azaltmaları için teşvik etmeyi ve desteklemeyi, bu kapsamda Sürdürülebilir Tedarik Zinciri çalışmaları yapmayı,

·     Önemli çevre boyutuna sahip ürün-hizmet alımlarımızda yaşam döngüsü ilkesiyle uyumlu olarak gerekli çevre şartlarını sağlayıp sağlamadığını belirlemeyi,

·     Çevre Yönetim Sistemi’nin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterli şekilde belgeye dayandırılmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,

·     Paydaşlarımızla etkili iletişim ile çevresel ve sosyal iyileşme konusundaki çalışmaları canlı tutmayı,

·     Faaliyetlerimizde uluslararası standartlara ulaşmak için yürürlükte olan yasal mevzuatlara, standartlara, bağlı olduğumuz kurumların direktif ve kurallarına uymayı,

·     Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık hale getirmeyi,

·     Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmeyi,

Beyan, Taahhüt ve Kamuoyuna İlan Ederiz.