Sürdürülebilirlik Politikamız

RHG Enertürk Enerji A.Ş. (“RHG Enertürk”, “Şirket”) olarak, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır hedefleri kapsamında, ülkemizin yenilenebilir enerjiye geçişini ve temiz enerji altyapısını geliştirmesini desteklemeyi sorumluluğuz kabul etmekteyiz. %100 yenilenebilir enerji üretimimiz, mikro üretim projelerimiz, elektrikli araç şarj ünitelerimiz ve enerji depolama alanındaki yatırımlarımızla Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişinde etkin bir rol oynamayı amaçlamaktayız. 2053 yılına kadar faaliyetlerimizden kaynaklı emisyonlarda net sıfırı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda tüm değer zincirimizin karbon emisyonlarını azaltmasını teşvik etmekteyiz.

 

Net sıfır hedefimizin yanı sıra, diğer çevresel alanlarda da etkimizi en aza indirmek için çalışmaktayız. Su yönetimi, sıfır atık politikası ve döngüsel ekonomi, biyoçeşitlilik ve atık yönetimi konusunda performansımızı takip etmek ve iyileştirmek için gereken mekanizmaları oluşturmaktayız.

 

İçinde bulunduğumuz toplum, iç ve dış paydaşlarımız için olumlu etki yaratmayı önemsemekteyiz. Bu kapsamda sosyal performansımızı takip etmekteyiz.

Şeffaflık, takip edilebilirlik ve hesap verilebilirliğin kurumsallığın en önemli bileşenleri olduğuna inanmaktayız. Kurumsal yapımızı küresel ilkeler çerçevesinde güçlendirmekte ve performansımızı tüm paydalarımızla paylaşmaktayız.

 

Bu doğrultuda, Sürdürülebilirlik Politikamızı faaliyetlerimize yön veren temel sürdürülebilirlik ilkelerini beyan etmek üzere hazırlamış bulunmaktayız.

 

1. AMAÇ

Bu politika RHG Enertürk’ün iş modeli, tüm faaliyetleri ve iş süreçlerinin kurumun sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu olması; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ile kurumsal yönetimin şirketin tüm faaliyetlerinde gözetilmesi, kurumun sürdürülebilirlikle amaç ve hedeflerinin, beklentilerinin, performans kriterlerinin tüm paydaşlarınca anlaşılması amacıyla oluşturulmuştur.

 

2. KAPSAM

Sürdürülebilirlik Politikası,

·       RHG Enertürk Enerji A.Ş. ve iştiraklerinin tüm yönetici ve çalışanlarını,

·       Şirket’in bağlı ortakları ve iştirakleri olması halinde yurt dışındaki irtibat bürolarını ve bunların çalışanlarını,

·       Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını ve  dDış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, müşavirler ve dış denetçiler de dâhil olmak üzere Şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşları ve Şirket’in ticari ilişki içinde olduğu müşterileri de dâhil olmak üzere diğer kişileri kapsamaktadır.

 

3. UYGULAMA

RHG Enertürk olarak,

·       Tüm faaliyetlerimizde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik ile kurumsal yönetim ilkelerinin gözetilmesini,

·       Yeşil, temiz ve yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırarak ülkemizin yeşil enerji arzının coğrafi kapsamının genişletilmesini,

·       Mühendislik yetkinliklerimizi ve sektör bilgimizi kullanarak endüstriyel yenilenebilir enerji iş birlikleri ile sanayi kuruluşlarının yenilenebilir enerji dönüşümlerini desteklemeyi, bu sayede Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümüne katkıda bulunmayı,

·       Tüm faaliyetlerimiz ve yatırımlarımızda çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri göz önünde bulundurmayı ve iş faaliyetlerine yönelik kararlarda bu boyutların gözetilmesini,

·       Sıfır atık politikasını benimsemeyi, bu kapsamda atıklarımızı en aza indirmeyi ve döngüsel ekonomi çözümlerini geliştirmeyi ve uygulamaya almayı,

·       Su yönetimi performansımızı düzenli olarak takip etmeyi ve iyileştirmeyi,

·       Biyoçeşitliliği korumayı ve etkimizi düzenli olarak analiz etmeyi, olumsuz etkimiz olması durumunda bunu bertaraf edecek önlemleri almayı,

·       Hedef ve amaçlarımızı belirlerken paydaşlarımızın beklenti ve önceliklerini göz önünde bulundurmayı,

·       Stratejimizin ve yatırımlarımızın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile uyumlu olması ve SKA’lara ve alt hedeflerine katkıda bulunmayı,

·       Çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizin yönetimini uluslararası standart ve çerçevelere uygun bir şekilde düzenli aralıklarla beyan etmeyi,

·       Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği alanında performansımızı takip ve beyan etmeyi, sürekli iyileştirme prensibi ile hareket ederek iyileştirme uygulamalarını yürürlüğe koymayı,

·       İklim değişikliği ile mücadele kapsamında faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonu salımlarını hesaplamayı, takip ve beyan etmeyi, bu kapsamda 2053 yılına kadar net sıfıra ulaşmayı,

·       Sürdürülebilir tedarik zinciri çalışmaları yürütmeyi, tedarikçilerimizi bu kapsamda denetlemeyi,

·       Faaliyet alanlarımızda yerel toplumun sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı, yerel istihdam ve tedarike öncelik vermeyi,

·       Fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsemeyi; zihinsel veya fiziksel engel, din, dil, ırk, yaş, sosyoekonomik statü, cinsiyet gibi kriterleri temel alarak ayrımcılık yapılmasına fırsat vermemeyi,

·       Tüm çalışanlarımıza ücretlendirme, ödül, terfi, performans değerlendirmesi gibi süreçlerde eşit hak ve fırsatlar tanımayı,

·       Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı, kadınlara iş hayatında eşit fırsatlar tanımayı ve kadın istihdamını arttırmayı,

·       Gençlerin istihdama katılmasını ve eğitim/staj programlarıyla yetkinlik gelişimlerini desteklemeyi,

·       Çalışanların temsil ve toplu sözleşme haklarına saygı göstermeyi; Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında da vurgulandığı üzere rüşvet ve yolsuzluğa tolerans göstermemeyi, ilgili tüm yasal düzenlemelere ve etik kurallarına uymayı,

·       2022 yılı itibariyle imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesini benimsemeyi ve uygulamayı,

·       Sürdürülebilirlik Politikası’nı tüm çalışanlarımıza, dijital kanallar aracılığıyla kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurmayı ve erişime açık hale getirmeyi,

·       İç ve dış paydaşların kurumumuzun çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansına ilişkin geri bildirim ve önerilerde bulunmalarına olanak sağlayacak platformlar oluşturmayı,

·       Sürdürülebilirlik bakış açımızı kurum kültürümüz haline getirmeyi

Sürdürülebilirlik Politikamız olarak kabul eder; beyan ve taahhüt ederiz.

​​​​​