İnsan Hakları Politikası

1. AMAÇ

İnsan Hakları Politikası, RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve iştiraklerinin tüm işletmelerini ve faaliyetlerini kapsamakta, tüm çalışanlarının, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin uyması beklenen insan hakları kural ve prensiplerini tanımlamaktadır.

 

2. KAPSAM

İnsan Hakları Politikası,

§     RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve iştiraklerinin tüm yönetici ve çalışanlarını,

§     Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını ve,

§     Dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, müşavirler ve dış denetçiler de dâhil olmak üzere Şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşları ve Şirket’in ticari ilişki içinde olduğu müşterileri de dâhil olmak üzere diğer kişileri kapsamaktadır.

 

3. UYGULAMA

 

RHG Enertürk olarak, İnsan haklarına ve farklı toplumların değerlerine saygı duyarak çalışır, gerek Türkiye’de ve gerekse diğer ülkelerdeki faaliyetlerimizde toplumun genel kabul görmüş yaşam tarzı, dünya görüşü ve geleneklerine aykırı düşmemeye özen gösteririz.

 

Sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımı olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacısı olarak 10 İlkeyi uygularız.

 

İş yaptığımız toplumlarda bu toplumların eğitim, kültür, ekonomi ve sosyal esenliğini artırmak için çalışır, çocuk işçilerin yasa dışı çalıştırılması, istismarı, işçilere karşı kötü söz ve muamele, istem dışı çalıştırma ve benzeri her türlü insan haklarına aykırı tutum ve davranıştan kaçınır, bütün tedarikçi ve iş ortaklarımızın da bu hususlara uygun davranmasını bekler, bu konuda gerekli hassasiyeti taşımadığını öğrendiğimiz kişi ve kurumlarla ticari ilişkimizi sonlandırırız.

 

Reklamlarımızda cinsel istismar, şiddet gibi toplumun temel değerlerine aykırı unsurlara yer vermeyiz ve toplumu olumsuz alışkanlıklara sevk edebilecek her türlü simge, ifade veya imadan kaçınırız. Herhangi bir siyasi görüşü, dini, dili, etnik grubu aşağılayıcı reklam yapmayız.

 

İş faaliyetlerimiz ve iş ilişkilerimiz tarafından etkilenen tüm paydaşlarımızın insan haklarına saygı duymaya özen gösteririz. Çalışanlarımızın temsil ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda da vurgulandığı üzere rüşvet ve yolsuzluğa tolerans göstermeyiz. İlgili tüm yasal düzenlemelere ve etik kurallarına uyarız.

 

İş sağlığı ve güvenliği önceliklerimiz arasındadır. İşletmelerimiz ve faaliyet alanlarımızdaki sağlık ve güvenlik risklerini asgari düzeyde tutmak üzere önlemler alır, sürekli iyileştirmeye yönelik iyileştirici, düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştiririz. İlgili mevzuatlara uyum sağlar, gereksinimleri karşılarız. Tüm yönetici ve çalışanlarımızdan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin politika ve prosedürlerimizi takip etmelerini bekleriz.

 

4. ŞİKÂYET MEKANİZMASI

 

Etik Kurulu, ihlal bildirimlerini değerlendirme fonksiyonu ile birlikte tüm çalışanların şüpheli gördükleri durumları ve etik konularla ilgili yaşadıkları ikilemleri danışabilecekleri bir organdır. Ayrıca topluluğumuzdaki etik bilincini geliştirmek ve etik ihlallerinin oluşmaması için koruyucu/ önleyici tedbirler almak adına, çalışanlarımızdan gelecek her türlü öneriye açıktır.

 

Etik kuruluna yapılan bildirimlerde, bildirimde bulunan çalışanın iyi niyet dışı bildirimlerde bulunmaması kaydıyla, yapacağı bildirimin kendisine yönelik hiçbir olumsuz etki oluşturmayacağı ve ayrıca yapılacak her türlü bildirimin mutlak suretle gizli tutulacağı Şirket Etik Kurulunun güvencesi altındadır.

 

Etik Kurula gelen şikâyet ve bildirimler, gizlilik esasları çerçevesinde ele alınarak soruşturulur ve soruşturmanın her aşaması mutlaka tutanak altına alınır. Etik Kurul soruşturduğu konuyla ilgili gerekli gördüğü her birimden ilgili bilgi, belge ve dokümanları alma yetkisine sahiptir. Kurul ihlallerle ilgili soruşturmaları hızlı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli önlemleri alır, soruşturmanın adil bir şekilde yürütülmesi için gerekli görürse gizlilik ilkelerini de dikkate alarak uzman ve bilirkişilerden destek alabilir. Bildirilen veya tespit edilen kural ihlalleri, Etik Kurul Başkanı tarafından niteliği ve etkileri göz önünde bulundurularak, şirket etik kurulu tarafından çözüme kavuşturulabileceği gibi, şirket disiplin kuruluna veya Etik Üst Kuruluna yönlendirip Etik Kurulu’nun katılımı olmaksızın çözüme kavuşturulabilir.

 

Etik Kurul aksi somut şekilde ortaya konmadıkça her bir çalışanın etik kurallara uygun hareket ettiği varsayımı ile çalışmalarını yapar. Etik dışı davranışta bulunduğu gerekçesiyle hakkında şikâyet ve bildirimde bulunulan bir çalışanın, şikâyet/bildirim kapsamında kendini ifade etmesine fırsat verilir. Ayrıca soruşturma sürecinde, soruşturmaya konu çalışan hakkındaki iddialar, somut şekilde doğrulanana kadar herhangi bir ihlalde bulunmadığı kabul edilir.

Etik Kurula bir ihbar geldiğinde veya görüş talep edildiğinde Kurul Üyelerinden herhangi birinin daveti üzerine toplanır. Kurul, gerekli görülen konularda bilgi almak üzere uygun gördüğü kişileri toplantılara davet edebilir. Etik Kurul çalışma ilkelerinin uygulanmasından Etik Kurul Başkanı sorumludur.

 

E-posta: etik@enerturk.com

Adres: Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B Blok Kat:16 No:4B/240 34485 Sarıyer, İstanbul

 

5. RAPORLAMA VE ŞEFFAFLIK

 

İnsan hakları performansımız, RHG Enertürk Sürdürülebilirlik Raporu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu aracılığıyla yıllık olarak beyan edilir. Bu aracılıkla kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza insan haklarına ilişkin taahhütlerimiz, faaliyetlerimiz ve performansımız duyurulur.