Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1.      AMAÇ

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“RHG Enertürk”, “Şirket”) olarak faaliyet gösterdiğimiz ve temsil ettiğimiz tüm ülkelerde, ilgili hukuk ilkelerine, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere, etik ve mesleki prensiplere uyum sağlama ilkesini benimsiyoruz. Bu politika, RHG Enertürk olarak faaliyetlerimizin ilgili yasalara, yönetmeliklere, prosedürlere, RHG Enertürk Etik kurallarına ve diğer düzenlemelere uygun bir şekilde, doğru, adil ve dürüst bir biçimde yürütülmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamızı, tüm Şirket paydaşlarının haklarının korunmasına yönelik olarak oluşturduk.

Bu doküman; RHG Enertürk ve iştiraklerinin küresel etik değerler ile ilgili mevzuatlara uygun olarak rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yaklaşımının ve bu konudaki politikasının açık ve net bir şekilde tanımlanmasını amaçlamaktadır.

2.      KAPSAM

Bu politika;

•      RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve tüm iştiraklerinin yönetici ve çalışanlarını,

•      Mal ve hizmet alınan firmaları ve çalışanlarını, 

•      Danışmanlar, avukatlar, müşavirler ve dış denetçiler de dâhil olmak üzere RHG Enertürk adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile ticari ilişki içinde olduğu müşterileri de dâhil olmak üzere diğer kişileri (“İş Ortakları”)

kapsamaktadır.

3.      TANIMLAR

Şirket: RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“RHG Enertürk")

Çalışan: RHG Enertürk yöneticilerini ve çalışanlarını ifade eder.

Etik Kurul: RHG Enertürk’ün Etik Politikasında belirlenmiş kapsam çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin etik kurallar çerçevesinde yürütülmesinden sorumlu olan, etik bildirim konularını değerlendiren ve karara bağlayan ve tüm çalışanlar için etik konulara ilişkin nihai karar mercii sıfatına sahip üst yetkili kurulu ifade eder.

Etik Kurul Başkanı: Etik Kurul tarafından yetkilendirilen temsilciyi ifade eder.

Disiplin Komitesi: Şirket’te Yönetici/Yönetmen ve altı unvanda bulunan çalışanlara ilişkin etik bildirim konularını değerlendiren ve karara bağlayan komiteyi ifade eder.

Rüşvet: Bir kişinin, üçüncü bir kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı hareket etmesi ve belirli bir çıkar sağlamasıdır.

Yolsuzluk: Sahip olunan konum nedeniyle doğrudan ya da dolaylı yollardan rüşvet ve yasadışı bir menfaat temin eden kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yasalara uygun bir şekilde yerine getirilmesinde sapmalara yol açan rüşvet veya başka her türlü yasadışı menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Hediye:  Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da tedarikçiler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen ürün ve hizmetler.

 

4.      GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından RHG Enertürk’ün Yönetim Kurulu sorumludur.

Çalışanların bu ilkelere aykırı hareket etmesi sonucu disiplin cezası uygulamaktayız. Bu gibi durumları inceleme yetkisi, Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Etik Kurul ve Disiplin Komitesi’ne aittir. Yönetim Kurulu Etik Kurul ve Disiplin Komitesi’nin gelişimini sağlar ve çalışmalarını takip eder.

Yönetim Kurulu, Etik Kurul aracılığıyla, bu politikaya aykırı davranışın bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar ve bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini, güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alır.

ŞİRKET ÇALIŞANLARI

Şirket çalışanları, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerini ilgili yasalar ve düzenlemelere, RHG Enertürk Etik Kitapçığı ile Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

RHG Enertürk çalışanları politikada yer alan ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdürler ve Politika’ya aykırı davranmakla zorlanamazlar. Çalışanlar kendilerine bildirilen politikaya aykırı tüm davranış ve uygulamaları yöneticilerine ve/veya Etik Kurul ile Disiplin Komitesi’ne bildirmekle yükümlüdür.

Yöneticiler, politikadaki ilkelerin sorumlu oldukları çalışanlar, alt yükleniciler ve çalışanları ile iş ortakları tarafından doğru bir şekilde uygulanmasından sorumludur.

5.      RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YAKLAŞIMI

RHG Enertürk olarak ilgili yasalara, düzenlemelere, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi başta olmak üzere taahhütlerine ve küresel etik ilkelere her zaman tam uyum sağlamayı hedeflemekteyiz ve amacı ne olursa olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine hoşgörü göstermemekteyiz.

Rüşvet ve yolsuzluk olarak kabul edilebilecek uygulamaları olan veya bunu teklif eden üçüncü taraflarla iş ilişkisine girilmez, mevcut iş ilişkisi vakit kaybetmeksizin sonlandırılır.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası çerçevesinde, Etik Kurul ve Etik Hat’a bildirilen şikayetler incelenerek şirketimizin faaliyetleri kapsamında tespit edilmiş tüm ihlallerin, Etik Kurul tarafından  Şirketimiz üst yönetimine bildirilebilmesini hedeflemekteyiz.

 

ETİK KURUL VE DİSİPLİN KOMİTESİ

RHG Enertürk Etik Kurul ve Disiplin Komitesi, Politika’nın uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar yapar ve görüş bildirir. RHG Enertürk Etik Kurul ve Disiplin Komitesi, bu Politika’nın kapsamına giren tarafların bu Politika’ya uygun davranmalarını sağlamak adına, uygun olmayan davranışların tespit edilmesi için çalışanların denetlenmesi gibi, atılması gereken makul adımları atmayı amaçlar.

RHG Enertürk Etik Kurulu; bir başkan, üç üye, bağımsız üye (ihtiyaç halinde ilgili konuda danışılan uzman) ve sekretaryadan oluşur ve Yönetim Kurulu’nun onayından sonra tüm çalışanlara İnsan Kaynakları birimi tarafından duyurularak faaliyetine başlar. Etik Kurulun Görev ve Sorumlulukları:

§  Şirket içinde Etik Kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve ihbarları soruşturmak,

§  Soruşturulan Etik Kural ihlallerini karara bağlamak veya bağlatmak,

§  Etik Kuralların uygulamasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak,

§  RHG Enertürk Etik Kuralları kapsamında danışma amacıyla yapılan başvurulara cevap vermek,

§  Etik Kuralların, ilgili yasal düzenlemeler ile uyumlu olmasını sağlamak,

§  Çalışanları Etik Kurallar hakkında bilgilendirmek, politika ve kuralların anlaşılırlığının sağlanması amacıyla çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmak,

§  Şirkette işe başlayanlar ve tüm çalışanların Etik Kuralları okumasını, bu konuda bilgilendirilmelerini sağlamak.

Tüm çalışanlarımız, davranış kuralları hakkındaki sorularını ve şüpheli gördükleri ihlalleri sözlü olarak bildirebilecekleri gibi Etik Kurul’un aşağıda belirtilen iletişim kanallarını da kullanabilirler.

E-posta: etik@enerturk.com

Adres: Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B Blok Kat:16 No:4B/240 34485 Sarıyer, İstanbul,

 

Etik Kurul ve Disiplin Komitesi, gelen şikâyet ve ihbarları titizlikle ele alır, karar için gerekli kanıt/doküman, vb. belgelerin olduğundan emin olur ve Disiplin Komitesi aracılığıyla gerekli soruşturmayı başlatır. Eğer bir kural ihlali tespit edilirse, gerekli önlemleri ve kararları ortak görüşle ele alır.

Bu politikanın uygulanmasını destekleyen diğer dokümanlar RHG Enerji Etik Kuralları Kitapçığı ve Disiplin Yönetmeliğidir.

6.      RÜŞVET VE YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI

Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği örnek risk alanlarının başlıcaları aşağıda tanımlanmaktadır.

A: Hediye ve Armağanlar

 

•      Müşteri, tedarikçi ve diğer üçüncü taraf paydaşlardan herhangi bir iş yapmak veya yapmayı taahhüt etmek karşılığında hediye kabul edilemez.

•      Müşteri, tedarikçi ve diğer üçüncü taraf paydaşlardan hediye talep edilemez.

•      Nakit veya nakit karşılığı olan hediye kartları gibi değeri nakit olan hediyeler kabul edilemez.

Şirketimizin Etik Kuraları Kitapçığımız ve Hediye Prosedürümüzde belirtilen sınırları aşan hediyeler kabul edilemez. Kabul edilebilir hediyeler arasında, yasal sınırlar içinde kalanTanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve promosyon ürünleri (ajanda, kalem, takvim vb.) ve herkese açık konferans, forum, panel, yemek veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler örnek gösterilebilir.

 

•       

Prensip olarak iş ortakları, müşteri, tedarikçi ve diğer üçüncü taraf paydaşlardan hediye kabul edilmemelidir. Ancak alınacak veya verilecek hediyelerin ticari teamüllere uygun, iyi niyet çerçevesi içerisinde kalması ve şirket kararlarının objektifliğini etkileyecek düzeyde olmaması halinde kabulü mümkündür. İstisnai durumlarda, çalışanların kesinlikle reddedemeyeceği ve iş ilişkisinin zarar görebileceği maddi değeri düşük hediyeler kabul edilebilir. Bu hediyeler ise Etik Kurallar Kitapçığında belirtilmiştir.

 

B: Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu politika kapsamındaki kişi ve kuruluşların, devlet kurumlarıyla rutin bir işlemi veya süreci güvence altına almak veya hızlandırmak amacıyla kolaylaştırma ödemeleri teklif etmelerine izin verilmemektedir.

C: Bağışlar

RHG Enertürk olarak siyasi partilere, siyasetçilere, politik organizasyonlara, bu tür grupların temsilcilerine ve adaylara veya herhangi bir kuruluşa şirketle ilgili dolaylı veya dolaysız kolaylaştırıcı işlemler için ödeme yapmayı veya maddi/aşkın katkı sağlamayı  aynı şekilde kabul etmiyoruz.

 

Şirket çalışanları kendi adlarına, kendi kaynaklarını kullanarak, işlerinden bağımsız olarak, bağış ve yardımda bulunabilirler.

D: Dış Hizmet Alınan Firmalar ve İş Ortakları

Şirket olarak destek hizmetleri de dâhil olmak üzere dış hizmet almayı düşündüğü firmaları ve iş ortaklarını değerlendirmeden önce durum tespiti yapmaktayız. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbarata sahip olan kişi ve kuruluşlarla çalışmamaktadır.

Dış hizmet alınan firma ve iş ortakları, bu politika ve ilgili diğer düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Şirket, bu firmaları ve iş ortaklarına söz konusu politika ile ilgili olarak bilgilendirme yapmaktadır. Söz konusu kurallara ve diğer düzenlemelere uymayan kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisi kurulamaz, var olan ilişkiler derhal sonlandırılır.

E: Eğitim ve İletişim

Bu Politika Şirket çalışanlarına duyurulmuştur ve https://www.enerturk.com/  aracılığıyla Şirket çalışanlarınca sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Çalışanların rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artması adına eğitimler düzenlenir. Bu eğitimler Şirket’in tüm çalışanlarına ve yönetim kuruluna ifa ettikleri görevlerine uygun olarak verilir ve ihtiyaca göre ve ilgili mevzuat değişikliklerine göre güncellenerek tekrarlanır.

Etik Kurul, iligli eğitimlerin hazırlanması ve verilmesinden sorumludur ve bu aşamada insan kaynakları bölümünden yardım talep edebilir.

Bu eğitimler, yeni işe başlayacak çalışanların oryantasyon programlarına dâhil edilir.

 

7.      POLİTİKAYA UYUM VE İHLALLERİN YÖNETİMİ

RHG Enertürk çalışanları; rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili ilgili yasal düzenlemelere, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi başta olmak üzere şirket taahhütleri, küresel etik kurallar ve bu politikaya uymakla yükümlüdür. Şirket çalışanlarının bu politikada yer alan kurallara aykırı hareket etmesi durumunda disiplin prosedürü işletilecektir. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar için, cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir.

Çalışanlarımız bu politikaya aykırı bir uygulamaya katılmayı reddettikleri, politika ve etik ilkelerimizi ihlal ettiğini düşündükleri uygulamalar veya girişimler hakkında endişelerini dile getirdikleri için kötü muamele, terfii engellemesi, görev değişikliği gibi çalışanın kariyerini olumsuzluk etkileyecek uygulamalara veya hak mahrumiyetine maruz bırakılamaz.

 

8.      POLİTİKA İLE İLGİLİ SORULAR

Politika hakkındaki tüm sorular İK Direktörlüğüne ya da Etik Kurul’a bildirilmelidir.

​​​​​​​