Sürdürülebilirlik Tedarik Zinciri Politikamız

 

1.     AMAÇ

RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ("RHG Enertürk”, “Şirket"), Sürdürülebilirlik Tedarik Zinciri politikasının amacı tedarik zincirimizin kârlılığını en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda çevresel etkilerimizi en aza indirgemek ve sosyal refaha etkimizi en üst düzeye çıkarmak için tedarik zinciri operasyonlarımızın yönetilmesidir. 

2.     KAPSAM VE SORUMLULUK

Bu politika;

•        RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve tüm iştiraklerinin yönetici ve çalışanlarını,

•        Mal ve hizmet alınan firmaları ve çalışanlarını, 

•        Danışmanlar, avukatlar, müşavirler ve dış denetçiler de dâhil olmak üzere RHG Enertürk adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile ticari ilişki içinde olduğu müşterileri de dâhil olmak üzere diğer kişileri (“İş Ortakları”)

kapsamaktadır.

Bu politika, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yıllık olarak gözden geçirilir. Yapılması gereken değişiklikler varsa yönetim onayına sunularak gerçekleştirilir ve gerekli eklemeler yapılır.

3.     YAKLAŞIM

Bu politika;

•        RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. ve tüm iştiraklerinin yönetici ve çalışanlarını,

•        Mal ve hizmet alınan firmaları ve çalışanlarını, 

•        Danışmanlar, avukatlar, müşavirler ve dış denetçiler de dâhil olmak üzere RHG Enertürk adına görev yapan kişi ve kuruluşlar ile ticari ilişki içinde olduğu müşterileri de dâhil olmak üzere diğer kişileri (“İş Ortakları”) kapsamaktadır.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikamız aşağıdaki prensipler üzerine kurulmuştur.

•        Satın alma süreçlerimiz şeffaf ve takip edilebilirdir.

•        Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çalışan tedarikçileri tercih ederiz. Tedarikçi seçiminde, çevresel performansı, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını, insan haklarını ve çalışma koşullarını göz önünde bulundururuz. Aynı zamanda, yerel ve topluluk destekli tedarikçilere öncelik vererek, ekonomik kalkınmayı teşvik ederiz.

•        Aşağıdaki kurumlarla iş birliğinde bulunmayız ve tedarikçi olarak çalışmayız:

o   Çalışan haklarına saygı göstermeyen, bu konudaki mevzuata uymayan,

o   İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) maddelerine aykırı uygulamaları olan,

o   Etik Kurallarımızın maddelerine aykırı uygulamaları olan

o   Rekabete aykırı uygulamaları olan, bu konudaki mevcut mevzuata uymayan,

o   Çalışanların yasalarda belirtilen örgütlenme hakkına saygı duymayan,

o   Çevresel etkiyle ilgili mevzuata uymayan, atık yönetimi yapmayan,

 

•        Üretim süreçlerimizde kullanılan malzemelerin ve ekipmanların sürdürülebilirliğini gözetiriz. Enerji verimliliği sağlayan, yenilenebilir kaynaklardan tedarik edilmiş, geri dönüştürülebilir ve çevresel etkileri en aza indiren eden malzemelerin tercih edilmesi gibi faktörler, tedarik zincirimizde öncelikli tercihlerimiz arasındadır.

•        Kalite ve sürdürülebilirlik koşullarını sağladıkları müddetçe, öncelikli olarak yerel tedarikçi ve üreticiler tercih edilir.

•        Tedarikçilerimizin çevresel etkiyle ilgili tüm yasa ve mevzuata uymasını, çevresel etkilerini düzenli olarak ölçmesini ve takip etmesini, iyileştirmesini bekleriz.

•        Satın aldığımız ürünlerin yaşam döngüsü analizlerinin olması tedarik için tercih sebeplerimizdendir.

•        Tedarik zincirimizde atık oluşumunu en aza indirme ve atıkların etkili bir şekilde yönetilmesini sağlama amacı güderiz. Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve enerji geri kazanımı gibi sürdürülebilir atık yönetimi ve döngüsellik yöntemlerini teşvik eder ve tedarikçilerimizi bu konuda destekleriz.

•        İş ortaklarımızın insan haklarına saygı göstermelerini ve adil çalışma koşulları sağlamalarını bekleriz. Çalışanların haklarını korumak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmak, çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmayı önlemek için tedarik zincirinde etkin denetim ve izleme mekanizmaları kullanırız.

•        Sürekli olarak yeni çözümler ve yenilikçi yaklaşımlar arayarak, tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaparız. İş ortaklarımızla beraber çalışarak, en iyi uygulamaları paylaşır ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak için bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederiz.

•        Tedarikçilerimiz ile iletişimimizi sürekli geliştiririz. Tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik farkındalığını arttırmak için çalışırız.

•        Yukarıdaki prensipler çerçevesinde tedarikçilerimizi çevresel ve sosyal açıdan  değerlendiririz. Bu amaçla Tedarikçi Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Sistemimize gerekli kriterleri ekler ve düzenli olarak güncelleriz.

•        Tedarikçilerimizi seçerken Tedarikçi Çevresel ve Sosyal Değerlendirme sürecini uygularız ve Tedarikçi Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Sistemimize göre bir derece atarız. Bu derece tedarikçi seçimindeki temel şartlardan biridir. Mevcut tedarikçilerimizi yılda en az bir defa Tedarikçi Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Sistemimize göre derecelendiririz. Tedarikçilerimizden çevresel ve sosyal performanslarını sürekli olarak iyileştirmelerini bekleriz. RHG Enertürk olarak önem verdiğimiz değerlerle uyuşmayan uygulamaların tespit edilmesi durumunda ilgili tedarikçimizden düzeltici eylem talep eder ve süreci takip ederiz.

•        Sürdürülebilir tedarik zinciri beklentilerimizin dışına çıkan, uygunsuzlukları telafi etmek yönünde çaba sarf etmeyen, bu alanda önceliklerimizle uyumsuz hareket eden tedarikçilerimizle iş ilişkimizi gözden geçirir, çözüm bulunamayan durumlarda iş ilişkisinin askıya alınması veya sonlandırılması de dahil olmak üzere seçeneklerimizi değerlendiririz.

•        Tedarikçi Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Sistemi performansı veya tespit edilen uygunsuzluklar uyarınca iş ilişkimizi askıya aldığımız veya sonlandırdığımız tedarikçilerle yeniden iş ilişkisi kurulmadan önce performanslarının iyileşmesi ya da sorunların giderilmesi konusunda değerlendirme yaparız.

 

4.     MEVZUATLAR VE ÇERÇEVELER

•        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

•        Çevre Kanunu

•        UN Global Compact İlkeleri (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi)

•        SKA’lar (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri)

•        KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

•        ISO 28000/28001 Tedarik Zinciri Güvenlik Sistemi